Algemene voorwaarden en gegevensbescherming

Algemene voorwaarden

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  Met uw bestelling doet u ons een bindend aanbod om met u een overeenkomst te sluiten. Met de levering van de bestelde goederen kunnen wij dit aanbod aanvaarden. Eerst ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw bestelling per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres (orderbevestiging). Een koopovereenkomst komt echter pas tot stand met de levering van de bestelde goederen. Wanneer u via onze webwinkel bestelt, bestaat het bestelproces uit in totaal drie stappen. In de eerste stap selecteert u de goederen die u wilt. In de tweede stap controleert u de winkelwagen. In de derde stap voert u uw klantgegevens in, waaronder het factuuradres en, indien van toepassing, een afwijkend afleveradres en selecteert u een betalingsmethode.
 2. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen.
 3. Prijzen, verzendkosten, retourkosten in geval van herroeping
  Alle prijzen zijn definitieve prijzen, ze zijn inclusief btw. Voor de verzendkosten (indien van toepassing) verwijzen wij u naar de informatie op het product of de aparte informatiepagina.

3.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail). Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

3.2 Gevolgen van de herroeping
(1) Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

(2) U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

3.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht
Indien de bestelde goederen speciaal voor de klant zijn aangepast (bijv. producten van de serie Siegfried:ID), bestaat helaas geen mogelijkheid tot herroeping van de overeenkomst.

 1. Leveringsvoorwaarden
  Tenzij anders vermeld in de offerte, verzenden wij de goederen gewoonlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij levering op rekening of betaling via automatische incasso verzenden wij de goederen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling, tenzij anders vermeld in de offerte.
 2. Betalingsvoorwaarden
  Afhankelijk van het aanbod wordt de betaling verricht via de betalingsdienstaanbieder PayPal en de verschillende betalingsmogelijkheden van deze aanbieder.
 3. Garantie
  De garantie wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. Voor zover gebruikte goederen het voorwerp van de koopovereenkomst zijn en de koper geen consument is, is de garantie uitgesloten. Indien de klant een consument is, bedraagt de garantieperiode voor de aankoop van gebruikte goederen één jaar.
 4. Toepasselijk recht
  Uitsluitend Duits recht is van toepassing. Ten aanzien van een consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover zij geen afbreuk doet aan dwingende wettelijke bepalingen van de staat waar de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.
 5. Verkoop van alcohol
  De aankoop van alcoholische dranken is alleen toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. De aanbieder van de verzenddienst mag de door u geplaatste alcoholbestelling alleen leveren als een aantoonbaar meerderjarige persoon de bestelling in ontvangst kan nemen.

De contractuele partner is
Rheinland Distillers GmbH
Mozartstr.24
53115 Bonn, vertegenwoordigd door haar directeuren Raphael Vollmar en Gerald Koenen

 1. Personalisering van producten
  In onze winkel bieden wij u ook de mogelijkheid om producten in gepersonaliseerde vorm te bestellen, d.w.z. speciaal voor u vervaardigd (bv. kurkgravures op verzoek van de klant).

(1) Voor teksten en afbeeldingen die voor personalisering worden doorgegeven, bent u als besteller verantwoordelijk. Dit betekent met name dat als u een gepersonaliseerd product bestelt, u eigenaar bent van de nodige auteurs-, merk- of overige rechten voor de personalisering en ons als leverancier vrijwaart van alle aanspraken van derden indien hun rechten worden geschonden.

(2) Door het plaatsen van de bestelling garandeert u als besteller dat de doorgegeven teksten en afbeeldingen niet in strijd zijn met de geldende verbodsnormen. Indien wij als aanbieder kennis nemen van schendingen van deze garantie, zullen wij als aanbieder de verantwoordelijke wetshandhavingsinstanties inschakelen.

(3) Voorts zijn geen personaliseringen toegestaan met een beledigend, geweldverheerlijkend, obsceen of xenofoob karakter. Wij als leverancier behouden ons dan ook het recht voor om geplaatste bestellingen te annuleren en niet uit te voeren, ook met terugwerkende kracht.

(4) Aangezien de producten speciaal voor u zijn vervaardigd, geldt een ander herroepingsrecht (zie 3.3.)

Stand maart 2021

Verklaring gegevensbescherming

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Rheinland Distillers GmbH

Mozartstr. 24

D-53115 Bonn

Directeuren Raphael Vollmar en Gerald Koenen

E-mail: info@rheinlanddistillers.com

Telefoon: +49 (228) 24992504

Fax: +49 (228) 694102

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij om toestemming vragen van de betrokkene voor verwerkingen van persoonsgegevens, dient art. 6, lid 1, punt a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient art. 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, punt d) AVG als rechtsgrondslag.
Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wissing van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Voorts kan opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is de gegevens te blijven bewaren.

III. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt.
De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de browserversie.

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) De internetprovider van de gebruiker

(4) Het IP-adres van de gebruiker

(5) Datum en tijdstip van toegang

(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website

(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te verbeteren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag gedurende een langere periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of onherkenbaar gemaakt, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

IV. Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, ook na een wisseling van pagina.

De volgende gegevens worden daarbij in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

(1) Artikel in het winkelwagentje

(2) Taalinstellingen

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, ook na een wisseling van pagina. Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(1) Weergave van de juiste taal

(2) Het uitvoeren van het aankoopproces

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze doorgestuurd naar onze site. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

V. Nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden daarbij de gegevens van het invoervenster doorgegeven aan onze dienstverlener Mailchimp, een platform voor verzending van nieuwsbrieven van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS (uiteraard in overeenstemming met het “EU-US Privacy Shield”).

Als onderdeel van het registratieproces worden het e-mailadres en in sommige gevallen de naam van de aanvrager gevraagd en opgeslagen. Daarnaast worden bij de aanmelding de volgende gegevens verzameld:

(1) IP-adres van de oproepende computer

(2) Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens het registratieproces om uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze Verklaring gegevensbescherming.

Er worden in verband met de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Uw individuele interacties als abonnee van de nieuwsbrief worden opgeslagen. Zo kan het ontwerp van toekomstige nieuwsbrieven nauwkeuriger worden vormgegeven, rekening houdende met deze gegevens.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6, lid 1, punt a) AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen. Het verzamelen van de naam dient om de gebruiker rechtstreeks in de nieuwsbrief te kunnen aanspreken.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een link opgenomen.

Dit maakt het ook mogelijk de toestemming voor de opslag van tijdens het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

VI. Contactformulier en contact per e-mail

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, waarmee commerciële handelaren hun wens voor een eigen handelaarsaccount kenbaar kunnen maken (op een aparte pagina). Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens (naam, bedrijf, adres, e-mailadres, rekening, accountgegevens) aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de datum en de tijd van het contact opgeslagen. Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens het verzendproces om uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze Verklaring gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, punt a) AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een verzending van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6, lid 1, punt f) AVG. Indien met het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst wordt beoogd, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoervenster dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en die welke per e-mail werden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. In het geval van een reisaanvraag (verzoek om reisadvies) slaan wij de aanvraaggegevens doorlopend op in onze interne systemen, om de klant ook bij een hernieuwd, aansluitend contact zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hiervoor worden de gegevens van eerdere aanvragen gebruikt, zodat een individueel reisadvies kan worden verstrekt dat zo goed mogelijk op maat is gesneden.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Voor de herroeping is een schriftelijke kennisgeving aan ons vereist. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

VII. Aankoopproces in de winkel

Op de website is het mogelijk producten te bestellen of te kopen in de vorm van een webwinkel. In het kader van een dergelijke bestelling is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te vragen en deze dienovereenkomstig op te slaan. De gegevens worden verwerkt met het oog op contractuele dienstverlening, d.w.z. facturering, levering en klantenservice.

De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1, punt b) (uitvoering van bestellingen) en punt c) (wettelijk verplichte archivering) AVG. In dit verband is de als vereist aangemerkte informatie noodzakelijk voor de rechtvaardiging en de uitvoering van de overeenkomst. Wij maken deze gegevens alleen aan derden bekend in het kader van levering (postbezorging), betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen tegenover juridische adviseurs of autoriteiten. In derde landen worden persoonsgegevens alleen verwerkt indien dit uitdrukkelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. verzoek van de klant bij levering of betaling).

Op geen enkel moment zullen de gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst.

De wissing vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantieverplichtingen (en eventuele analoge verplichtingen). In geval van een wettelijke archiveringsplicht vindt de wissing plaats na het verstrijken van de termijn. Volgens het handelsrecht geldt een bewaartermijn van zes jaar en volgens het belastingrecht een bewaartermijn van 10 jaar.

VIII. Verder gebruik van diensten van derden

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna “Google” genoemd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw websitebezoek, met inbegrip van uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen. De maximale opslagperiode die met Google is overeengekomen, bedraagt 26 maanden.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie. In dit geval wordt uw IP-adres door Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorsturen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal, volgens haar eigen informatie, in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website in volle omvang kunt benutten.

Bovendien biedt Google een deactiveringsoptie voor de meest gebruikte browsers, waardoor u meer controle heeft over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Indien u deze optie activeert, zal geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics worden doorgegeven. Activering verhindert echter niet dat informatie wordt doorgegeven aan ons of aan andere webanalysediensten die wij mogelijk gebruiken. Voor meer informatie over de door Google beschikbaar gestelde deactiveringsoptie en hoe u deze optie kunt activeren, klikt u op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gebruik van Google Adwords

Wij maken ook gebruik van het Google-reclame-instrument “Google-Adwords” om reclame te maken voor onze website. In het kader hiervan maken wij op onze website gebruik van de analysedienst “Conversion-Tracking” van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna “Google” genoemd. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Google, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze zogenaamde “conversiecookies” verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties heeft geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.
De informatie die met behulp van de “conversiecookies” wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Via deze statistieken komen wij te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en welke pagina’s van onze website vervolgens door de desbetreffende gebruiker zijn bezocht. Wij of andere adverteerders via “Google Adwords” ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van de “conversiecookies” voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies algemeen deactiveert of specifiek alleen de cookies van het domein “googleadservices.com” blokkeert.
De desbetreffende Verklaring gegevensbescherming van Google vindt u via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Gebruik van PayPal als betalingsmethode

Indien u tijdens uw bestelling besluit te betalen met de online betalingsdienstaanbieder PayPal, worden uw contactgegevens doorgegeven aan PayPal als onderdeel van de bestelling die op deze manier tot stand komt. PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal vervult daarbij de functie van een online betalingsdienstaanbieder en een trustee en biedt diensten ter bescherming van de koper aan.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingpercentage, factuurgegevens, enz.

Deze overdracht is noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling met de door u gekozen betalingsmethode, met name voor de bevestiging van uw identiteit, de administratie van uw betaling en de klantenrelatie.

Houd echter rekening met het volgende: PayPal kan persoonsgegevens ook bekendmaken aan serviceproviders, onderaannemers of andere gelieerde bedrijven voor zover dit nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling of om de persoonsgegevens in opdracht te verwerken.

Afhankelijk van de via PayPal gekozen betaalwijze, bijv. factuur of automatische incasso, worden de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens door PayPal aan kredietbureaus doorgegeven. Deze overdracht dient om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren in verband met de bestelling die u heeft geplaatst. Welke kredietbureaus hierbij betrokken zijn en welke gegevens in het algemeen door PayPal worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, kunt u nalezen in de Verklaring gegevensbescherming van PayPal op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van Zendesk

Wij maken gebruik van de diensten van de CRM-aanbieder Zendesk Inc. (989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS) om de via e-mail en contactformulier ontvangen verzoeken van klanten/gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken (dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG).

Zendesk is gecertificeerd onder de Privacyschild-overeenkomst en voldoet daarmee aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Zie ook: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Zendesk gebruikt de gegevens van de verzoekende personen alleen voor de technische verwerking van de verzoeken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Als gebruikers geen toestemming geven voor het verzamelen van gegevens door Zendesk, vragen wij hen om als alternatief contact met ons op te nemen via telefoon, fax of brief. Meer informatie: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

Google reCAPTCHA

Wij maken op onze website gebruik van Google reCAPTCHA om interacties op onze website door geautomatiseerde toegang, bijv. door zogenaamde bots, te controleren en te voorkomen. Het betreft hier een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna “Google” genoemd.

Door de certificering in het kader van het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Via deze dienst kan Google vaststellen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld gebruikt. Behalve uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is voor het leveren en garanderen van deze dienst.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is de veiligheid van onze website, alsmede de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam en dergelijke.

Google biedt op

https://policies.google.com/privacy

meer informatie over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

Google Fonts

Wij maken op onze website gebruik van Google Fonts om externe lettertypes weer te geven. Het betreft hier een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna “Google” genoemd.

Door de certificering in het kader van het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht wanneer onze website wordt bezocht.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is de optimalisering en de economische werking van onze website.

Door de verbinding met Google die tot stand komt wanneer u onze website bezoekt, kan Google vaststellen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt op

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

meer informatie, in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Gebruik van Vimeo-componenten

Wij maken op onze site gebruik van componenten van de aanbieder Vimeo. Vimeo is een dienst van Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Bij elke afzonderlijke oproep van onze website, die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van de component van Vimeo downloadt. Als u onze site bezoekt en gedurende deze tijd bij Vimeo bent ingelogd, herkent Vimeo aan de hand van de door de component verzamelde informatie welke specifieke pagina u bezoekt en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke account bij Vimeo. Als u bijvoorbeeld op de knop “Play” klikt of een commentaar schrijft, wordt deze informatie doorgestuurd naar uw persoonlijke gebruikersaccount bij Vimeo en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u onze site heeft bezocht, doorgegeven aan Vimeo. Dit gebeurt bijvoorbeeld ongeacht of u op de component klikt/ een commentaar schrijft of niet. Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Vimeo wilt voorkomen, moet u bij Vimeo uitloggen voordat u onze site bezoekt. De Verklaring gegevensbescherming van Vimeo geeft hierover meer gedetailleerde informatie, met name over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Gebruik van YouTube-componenten met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

Op onze website gebruiken wij componenten (video’s) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierbij maken we gebruik van de optie “ – uitgebreide gegevensbeschermingsmodus – ” van YouTube. Wanneer u een pagina bezoekt die een ingebedde video bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube en wordt de inhoud daarbij op de website weergegeven door mededeling aan uw browser. Volgens YouTube worden in de “ – uitgebreide gegevensbeschermingsmodus –” alleen gegevens doorgegeven aan de YouTube-server, met name welke van onze internetpagina’s u heeft bezocht toen u de video bekeek. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wordt deze informatie toegewezen aan uw account bij YouTube. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw account voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over de gegevensbescherming door YouTube wordt door Google verstrekt via de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Wij maken op onze website gebruik van de component “Google Maps” van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna “Google” genoemd.
Telkens wanneer de component “Google Maps” wordt opgeroepen, wordt door Google een cookie geplaatst om bij het weergeven van de pagina waarop de “Google Maps”-component is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. In de regel wordt dit cookie niet verwijderd door het sluiten van de browser, maar vervalt het na een bepaalde tijd, tenzij u het vooraf handmatig verwijdert.
Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de dienst van “Google Maps” te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen. Om dit te doen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van “Google Maps”.
Het gebruik van “Google Maps” en de via “Google Maps” verkregen informatie is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
en de aanvullende voorwaarden voor “Google Maps”
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Gebruik van marketing tracking van paypal

Wij gebruiken de tracking van paypal op onze website om onze aanbiedingen nog meer op onze klanten af te stemmen.

IX. Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken.
Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke om informatie over het volgende verzoeken:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijk of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de doorgifte.

Recht op rectificatie

U heeft jegens de verwerkingsverantwoordelijke een recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

(4) indien u overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.
Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verwerkingsverantwoordelijke in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op wissing

Verplichting tot wissing

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) of art. 9, lid 2, punt a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 2 AVG.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.

(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig ar. 8, lid 1 AVG.

Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van art. 17, lid 1 AVG verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, heeft verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

(2) om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, punten h) en i) alsmede art. 9, lid 3 AVG;

(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht op informatie

Indien u jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U heeft het recht jegens de verwerkingsverantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft ook het recht deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG of art. 9, lid 2, punt a) AVG of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 1, punt b) AVG, en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, punt e) of f), AVG; dit geldt ook voor een profilering op grond van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U heeft de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

Recht op herroeping van de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde te herroepen. Het herroepen van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden.

Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan op basis van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen; of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig art. 9, lid 1, AVG, tenzij art. 9, lid 2, punt a) of g) van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in de leden (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke om het eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw verblijfplaats heeft, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een voorziening in rechte op grond van artikel 78 AVG.

Delen van de Verklaring gegevensbescherming zijn gebaseerd op het Model verklaring gegevensbescherming van advocatenkantoor Weiß & Partner

Stand 22.11.2020